Gebed

Bidden is praten met God. Dat kan alleen als je ook gelooft, dat Hij bestaat, en je weet wie Hij is. God wil graag een vertrouwelijke relatie met iedere mens hebben en dat kan pas na de bekering. Hij wil dan graag betrokken zijn bij alle dingen die je doet. Hij wil jouw Hemelse Vader zijn.
Gebed is na de bekering het belangrijkste voor elke christen.

In de Bijbel lezen we ook dat Jezus als mens vaak in gebed was; in het bijzonder in het evangelie van Lukas kunnen we dat lezen. Het is goed om alle teksten van dat evangelie eens door te nemen, zodat we kunnen leren van de Heer Jezus.
We willen in dit artikel nagaan wanneer en waarvoor de Heer bad.
Lees de genoemde teksten.


Hoofdstuk 3 : 21
Bij Zijn doop bad Hij. De doop is het begin van een wandel met God hier op aarde. Jezus bad om kracht te krijgen voor Zijn taak hier op aarde; Zijn wandel met God.Als je bekeerd bent is het goed je te laten dopen; zoals ook alle mensen in het NT die tot bekering kwamen. Doop is voor de mensen een nieuw begin als wedergeboren christen; door de doop zijn we met Christus gestorven en begraven. Net zoals Christus is opgestaan zullen wij ook een nieuw leven leiden. (Rom. 6 : 4) Doop beeld ook uit dat je je afzondert van de wereld.


Hoofdstuk 5 : 16
De Heer genas velen en als mens loop je dan het risico dat je jezelf belangrijk en groot gaat vinden. De Heer bad om kracht om het werk te blijven doen en hierin alleen maar de Vader te verheerlijken.Ook voor ons is het belangrijk elke keer voordat we iets doen te vragen om kracht en in alles ook het te doen tot verheerlijking van God. Kol. 3 : 22 staat dat we alles van harte moeten doen als was het voor de Heer en niet voor mensen.


Hoofdstuk 6 : 12
De Heer bracht de hele nacht door in gebed, omdat Hij die dag daarna de 12 apostelen zou kiezen; waaronder ook Judas die Hem later zou verraden. Wij kunnen niet vooraf weten wat mensen doen, maar het is wel heel belangrijk te bidden en duidelijkheid van God te krijgen voordat je met iemand vriendschap sluit. Dat geldt natuurlijk in het bijzonder voor je huwelijkspartner. Gebed is ook essentieel als je werk of een huis zoekt. Zo zijn er heel veel momenten in ons leven dat gebed belangrijk is zodat God je kan behoeden voor een verkeerde stap.


Hoofdstuk 9 : 18
De Heer was in gebed voordat Hij een moeilijk gesprek aanging met Zijn discipelen. Hij moest hen gaan voorbereiden dat Hij veel moest lijden; verworpen worden en uiteindelijk gedood worden; daarom begon Hij hen eerst te vragen wat zij zeiden dat Hij was. Het was zijn bedoeling de discipelen bewust te laten worden van wie Hij was; zodat ze ook niet bezorgd behoefden te zijn, want Hij zou ook opstaan. Ook in ons leven zullen we soms moeilijke gesprekken moeten voeren. Als ouders t.o.v. je kinderen; als werkgever t.o.v. werknemers en zo zijn er veel andere gevallen dat we er tegenop zien om een gesprek te voeren. Dan is vooraf bidden heel belangrijk zodat we rust hebben en God ons duidelijkheid geeft wat we moeten zeggen en op welke manier. Als we iemand moeten vermanen laten we dat doen in het besef van onze eigen zwakheid. (Zie Gal. 6 : 1)


Hoofdstuk 9 : 29
De Heer had kracht nodig voor de moeilijke taak, die Hem wachtte. Namelijk het lijden en sterven op Golgotha, maar bovenal het moeten ondergaan van Gods toorn voor onze zonden.Het moet ons ook helemaal niet vreemd zijn als we soms verschrikkelijk tegen iets op zien. Ook al zijn we gelovig en hebben we er misschien al vaak voor gebeden, kan er toch angst of zorg in ons opkomen. De Bijbel zegt dat we al onze zorgen bij God mogen brengen en ze daar mogen laten, maar dat neemt niet weg dat we toch bang kunnen en mogen zijn voor iets wat we of mensen waar we veel van houden moeten ondergaan.


Hoofdstuk 11 : 1
De Heer moest de discipelen voorbereiden om zelfstandig (zonder Hem zichtbaar aanwezig) hun weg te gaan met God, de Vader. Het is belangrijk dat we als ouders onze kinderen voorbereiden om zelfstandig hun weg te gaan met God. Ook dat vereist veel gebed.


Hoofdstuk 22 : 32
De Heer bad voor de discipelen dat hun geloof niet zou ophouden in de periode dat Hij werd gekruisigd en was gestorven. Het was belangrijk dat hun geloof zou blijven; ook al zouden ze Hem verlaten en zelfs verloochenen.Zo moeten wij ook veel in gebed gaan als mensen ons iets aandoen en juist voor die hen bidden.


Hoofdstuk 22 : 42
De Heer was ťťn en al gebed en in het bijzonder in deze periode voor en tijdens Zijn kruislijden.Ook wij moeten bij moeilijke taken constant bidden en dan niet ophouden. Ook niet denken dat we het alleen wel kunnen; want juist dan zal blijken dat het verkeerd gaat. Naast deze voorbeelden van de Heer Jezus kunnen we ook in dit evangelie lezen Hoe Hij bad.


Lees zelf hierover de volgende teksten:
Hoofdstuk 6 : 28
Hoofdstuk 11 : 9 en 10
Hoofdstuk 18 : 1 – 7
Hoofdstuk 21 : 36
Hoofdstuk 22 : 46


Laat ook jouw leven een leven van gebed zijn en neem de Heer hierin als voorbeeld.

——————————————————————————————————————