Open de Bijbel

Afbeelding van een Bijbel

 

In het evangelie van Lukas (hoofdstuk 19) wordt ons de geschiedenis verteld van Zacheus. Die man was overste van de tollenaars. Die mensen waren door het volk van Israël gehaat, omdat zij de belastingen voor de Romeinen ophaalden (dus in dienst van de vijand waren) en vaak ook nog meer vroegen dan waar ze recht op hadden.

 

Hoe kwam zo iemand er toe om voor de vijand te gaan werken? In de Bijbel lezen we dat hij klein was. Dat staat er niet voor niets, mogelijk was hij daar vroeger mee geplaagd en kon hij niet mee doen met de andere kinderen. Dat veroorzaakte bij hem verbittering. Oudere mensen zullen hem wel kleintje hebben genoemd; en dat is heel pijnlijk als je er al zoŽn moeite mee hebt, dat je klein bent. Toen hij ouder werd kon hij ook geen werk vinden omdat hij te klein was of te weinig kracht bezat om werk te verrichten. Door al deze ervaringen ontstond er haat in het hart van Zacheus en zocht hij naar mogelijkheden om het de mensen betaald te zetten.

 

Op een dag kwam Jezus langs de plaats Jericho, waar Zacheus woonde. Hij toonde zorg en gaf liefde aan Zacheus. Dat had hij nog nooit meegemaakt. Tot nu toe ervoer hij alleen maar haat van de mensen. Jezus wilde in zijn huis komen. Door deze gebeurtenis werd het leven van Zacheus helemaal anders en werd hij werkelijk gelukkig, omdat hij zijn hart opende voor de Heer Jezus.

 

Misschien bent u ook verbitterd of teleurgesteld in het leven. Open dan je hart voor Jezus en laat Hem bij je binnenkomen. Hij stelt nooit teleur.

Een kater na het Kerstfeest?

Vrolijk Kerstfeest

 

Het Kerstfeest is weer voorbij. We hadden er misschien heel veel van verwacht en grote plannen gemaakt wat we allemaal zouden doen naast meestal enkele diners. En nu het achter je ligt ben je tevreden met die dagen en ben je meer gelukkig geworden Of voel je eigenlijk nog steeds een leegte bij je van binnen die je hoopte tijdens de Kerstdagen te kunnen opvullen met allerlei fijne en gezellige dingen. De vraag is in hoeverre die dagen je innerlijke verlangens hebben gevuld. Want als die leegte nog steeds aanwezig is, ga je weer vooruit kijken naar de volgende fijne dagen of iets bijzonders dat je wilt doen. Elke keer vlucht je zo naar of in iets en blijft zoeken om die leegte te vullen. En elke keer weer ervaar je dat de situatie niets veranderd is en heb je weer een teleurstelling. Dat kan pas veranderen als er iets blijvends bij je komt en niet meer weggaat.

 

Dat Jezus op aarde kwam hebben de mensen bedacht met Kerstfeest, maar dat was in een andere tijd van het jaar; ook was het niet precies 2007 jaar geleden. Dat is ook niet zo belangrijk, want het belangrijkste is het feit dat Jezus op aarde kwam.

 

Zoals Hij toen lichamelijk op aarde kwam en mensen ontmoette wiens leven volkomen veranderde en alle leegte werd gevuld; zo wil Hij ook jou vandaag ontmoeten. Jezus is niet zo maar iemand; Hij heeft altijd al bestaan bij God; ja Hij was God. Hij is dan ook machtig de leegte op te vullen en je leven zin en inhoud te geven.

 

Waarom werd God dan mens?

Omdat God zag dat iedere mens ongelukkig was en vanuit zichzelf geen oplossing kon vinden. Er was een breuk ontstaan in de relatie tussen God en de mens. Wij wilden zelf onze boontjes doppen; zelf uitmaken wat we deden en daar hadden we geen God bij nodig (dachten we) En net zoals er bij de geboorte van Jezus geen plaats voor Hem was, zo is er ook vandaag geen plaats voor Hem in ons leven. Door Hem af te wijzen blijven we met een geestelijke leegte zitten, die we op allerlei manieren trachten te vullen zonder dat we daarmee echt gelukkig worden.

 

God echter wilde de relatie met de mens herstellen en daarom kwam Jezus op aarde. Het was namelijk de zonde die een scheiding maakte tussen God en de mens. Dat probleem moest worden opgelost en Jezus deed dat door de straf die het gevolg van de zonde was op zich te nemen en zelf te ondergaan. Ieder die dat gelooft dat Jezus dat ook voor hem/haar deed, mag weten dat dan de scheiding met God is weggenomen. De relatie is hersteld. Niet om opnieuw ons oude leven op te nemen en door te gaan zoals we ook daarvoor gedaan hebben. Als we werkelijk Jezus toe laten in ons leven dan heeft dat invloed op alles en is er geen ervaring meer van een kater of leegte en doelloosheid.

 

Daarom kwam Jezus naar deze aarde en de vraag is of Jij Hem vandaag ook in jouw leven wil toelaten. Hij wil niets liever en heeft gezegd:

"Ik sta voor de deur (van je hart) en ik klop. Als iemand Mij hoort en Mij opendoet zal ik bij hem binnenkomen en we zullen eten; Ik met hem en hij met Mij" (Openbaring H. 3 vers 20).

 

Als je wilt weten hoe je Jezus kan toelaten in je leven verwijzen we je naar "Wat is bekering?".