Wat is het doel in je leven?

Als je terugkijkt naar je leven dat achter je ligt, zou het kunnen zijn dat je vaak teleurgesteld bent. Je hebt het gevoel erg veel voor niets is gedaan of niet gewaardeerd werd. Dit gevoel kan te maken hebben met je werk waarvan het van veel dingen, die je deed, achteraf lijkt dat ze nutteloos zijn geweest c.q. men er niets mee heeft gedaan  (Dat wordt vaak genoemd “werken voor de prullenbak”). Ook kan dat gevoel ontstaan bij ouders als ze terugdenken aan de opvoeding van hun kinderen; of men denkt aan sociale contacten die kapot zijn gegaan of gewoon heeft het met jezelf / met je eigen gedrag te maken waar je niet tevreden over bent.  


Zo kunnen er veel redenen zijn waardoor je je niet gelukkig voelt. In veel gevallen ligt de oorzaak in het feit dat je bepaalde dingen niet hebt kunnen realiseren, die je voor jezelf wel ten doel had gesteld en heel vaak zijn die dingen niet meer (volledig) te veranderen. Elke keer hopen we dat de zaken beter gaan; maar zeker weten doen we dat niet. Toch is er zekerheid en vertrouwen in de toekomst te krijgen. In de Bijbel lees je dat God je “een hoopvolle toekomst” wil geven. God houdt van iedere mens en wil niets liever dan dat Hij met iedereen een goede relatie heeft en als Vader voor hem/haar kan zorgen. Als Vader wil Hij zekerheid bieden, niet alleen voor de tijd dat we hier op aarde zijn, maar ook voor de eeuwigheid daarna. Hij wil je een doelgericht leven geven waarbij je mag ervaren dat jouw leven nooit nutteloos is. Dan kan je later ook altijd met plezier en dankbaarheid terugkijken naar hetgeen je hebt gedaan en bereikt. De keuze is echter bij de mens; God laat iedereen vrij om voor Hem te kiezen of toch zijn eigen leven te gaan en zelf alles te bepalen. Mozes zegt het in de Bijbel zo “kies dan heden wie je dienen wilt”. Hij bedoelt hiermee te zeggen dat je de keus hebt om God te dienen of dat niet te doen. In het eerste geval verkrijg je die hoopvolle toekomst en wordt je leven zinvol en niet meer doelloos. God biedt je vanuit de Bijbel aan om je doelen op een andere manier te bepalen; zodanig dat ze blijvende waarde hebben.  Ben je dan nooit meer verdrietig of teleurgesteld? Natuurlijk kan dat in je leven nog gebeuren dat je die gevoelens ervaart, bijv. als je iemand door de dood verliest; maar je kan met dat verdriet naar Jezus gaan. Hem vertellen alles wat je dwars zit of door wie of wat je verdriet hebt. Breng alles bij Hem en laat het daar; als je dat doet zal Hij het daarna oplossen, maar heel vaak op een andere manier dan je verwacht.  


Als je de Heer Jezus kent en je stelt je dan de vraag “Wat is het doel in mijn leven?”, dan worden veel zaken onbelangrijk; misschien wel alles wat je tot nu toe juist erg belangrijk vond. Maar als je met Jezus je doel van je leven bepaalt, ben je er wel zeker van dat je niet meer die teleurstellingen hebt, die je mogelijk nu ervaart. 


Dingen, die je belangrijk vindt, veranderen volledig op het moment dat je Jezus ontmoet en met Hem en God, de Vader, je leven wil delen. In de Bijbel komen we ook mensen tegen waarvan het leven volkomen veranderde nadat ze Jezus hadden ontmoet.


Petrus: Hij was bang toen de Heer Jezus werd gevangen genomen. Daardoor stortte zijn hele wereld in en dacht dat alles van de afgelopen jaren nutteloos waren geweest. Hij had een bepaald beeld hoe alles moest verlopen en het ging heel anders. Toen wist hij het niet meer en verloochende op een gegeven moment zelfs dat hij de Heer Jezus kende. Na Zijn opstanding zocht de Heer Jezus Petrus op en gaf Hij hem speciale opdrachten zoals we in het laatste hoofdstuk van het evangelie van Johannes kunnen lezen. Hij had nu een duidelijk doel in/ met zijn leven en we lezen dan ook in Handelingen hoofdstuk 2 -5 dat hij helemaal niet meer bang was voor de overpriesters en schriftgeleerden, maar getuigde van Jezus en Zijn opstanding. Petrus had voor zijn leven een doel gekregen en hij heeft zich nooit meer nutteloos of verdrietig gevoeld over de zaken die heeft gedaan. Een lied zegt “Al wat gedaan wordt uit liefde voor Jezus; dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan”. Dat kon Petrus ook zingen. 


Paulus: Hij had bepaalde doelen voor ogen en was vreselijk kwaad dat ondanks al zijn ijver er steeds meer christenen kwamen. Hij meende dat dat helemaal fout was. Door zijn opvoeding en opleiding was zijn visie dat er maar op één manier kon worden geleefd om God te dienen en dat stond haaks op dat wat de christenen als boodschap brachten. Daarom probeerde hij overal de christenen gevangen te nemen en ging daarvoor zelfs met soldaten naar Damascus. (Je kunt die geschiedenis lezen in Handelingen 8 vers 1 – 4 en hoofdstuk 9.  Op weg naar Damascus kwam hij de Heer Jezus tegen, die hem duidelijk maakte dat zijn doelstellingen helemaal verkeerd waren en hij dus ook nooit zou slagen. De Heer Jezus maakte hem daarna duidelijk wat wel zijn doel hier op aarde was en daar is Paulus ook nooit meer van afgeweken. Ondanks alle verdrukking, die hij daarna in zijn leven heeft ervaren, wist hij zijn doel en schreef aan de mensen in Filippi dat hij alles wat hij eerst als belangrijk vond, hij later alleen maar als nadelig beschouwde. En hij schrijft verder dat hij constant er naar streeft om dat doel te bereiken.  


Zo zijn er nog veel voorbeelden aan te halen van mensen die eerst een doelloos leven leidden en er ook niet gelukkig door werden en na hun ontmoeting met de Heer Jezus volkomen veranderden en zin en doel in het leven zagen. Die doelen passen dan ook in Gods plan, net zoals Hij dat ook met jou wil doen. Vanaf het moment dat je kiest om een relatie met God te hebben zul je ervaren dat je leven heel belangrijk wordt, niet alleen maar voor jezelf, maar zeker ook voor de mensen in je omgeving. 


Als je het plan ontdekt, dat God met je heeft, zal je leven nooit meer doelloos zijn en mag je zeker weten dat je leven niet een toeval is en voor niemand belangrijk is. Je mag dan gaan ervaren dat je waardevol bent voor God, de schepper van hemel en aarde.  Als je Gods doel in jouw leven weet, zal je nooit meer in jezelf teleurgesteld zijn en mag je elke dag God danken dat Hij je weer de gelegenheid geeft om Hem te dienen en iets te mogen doen, dat eeuwigheidswaarde heeft.

——————————————————————————————————————